The Oriënt Escape | Algemene voorwaarden terug


Algemene voorwaarden

Locatie

 • In de nabije omgeving moet er een geschikte, verkeersveilige staanplaats zijn voor de Oriënt Escape om te parkeren. Dit omhelst globaal 3 parkeerplaatsen (5mx6m).
 • Binnen ± 50 meter beschikking over een 230 volt stopcontact.


Door deelname aan The Oriënt Escape, gaat de contractant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

 • The Oriënt Escape is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 • The Oriënt Escape is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 • Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van ondernemer of materialen van derden zullen aan contractant in rekening worden gebracht.
 • The Oriënt Escape is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Reservering / Annulering

 • De contractant heeft tot 3 dagen voor de activiteit de tijd om wijzigingen betreft het aantal deelnemers door te geven. Blijkt ten tijde van de activiteit dat er minder deelnemers zijn dan is overeengekomen, dan dient voor deze deelnemers toch het volledige bedrag betaald te worden.
 • Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen voorafgaand aan de activiteit.
 • Bij annulering tot 3 dagen voorafgaand aan de activiteit wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 3 dagen voorafgaand aan de activiteit wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht
 • Als de contractant op de dag van de activiteit annuleert, of niet present is op de afgesproken dag en tijd zal de contractant in alle gevallen verplicht zijn 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.

Geheimhouding

 • Binnen The Oriënt Escape is het ten strengste verboden om foto- of filmopnamen te maken. De deelnemer gaat akkoord om bij aanvang van het spel mobiele telefoon in bewaring te geven.